1. مصاحبه در اوج خستگی
2. انتشار نادرست فایل‌های محرمانه
3. از دست دادن پروژه به دلیل نقص اطلاعات
4. رزرو تلفنی
5. عدم هماهنگی اعضا در یک جلسه مهم