دو ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و اﻣﺮوزی ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
1. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎ درﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﻮﻻت ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت.
2. ﻃﺒﻖ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﻳﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺳﺎزد.

تحقیقات بازار|تحقیقات بازاریابی|آموزش فروش

شروع فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری همیشه با مطالعات و برنامه ریزی های علمی همراه است. در شرکتهای بزرگ که دارای واحد بازاریابی هستند قبل از آغاز به تولید فعالیت های گروه تحقیقات و بازاریابی برای امکان سنجی در مورد مقبولیت کالا و نیاز بازار انجام می شود. همچنین در صورتی که کالاهایی تولید شده وجود داشته باشند و فروش نمی روند و یا در رقابت با کالاهای مشابه از بازار مناسبی برخوردار نیستند لازم است تا گروه تحقیقات و بازاریابی وارد عمل شود و برنامه ریزی ها و مطالعات لازم را برای دست یابی به اطلاعاتی در مورد موقعیت بازار و کالا انجام دهد. تمامی فعالیت های گروهی و انفرادی برای بازاریابی یک کالا باید حساب شده و در قالب های مشخصی تدوین شود و فعالیت های بدون مطالعه و برنامه ریزی باید حذف گردد. برای این منظور در بازاریابی هر کالا باید برنامه مربوط به آن کالا را با دقت و مطالعه فراوان تهیه کرد و در اختیار مدیران گذاشت تا تصمیم گیری های لازم را روی آن انجام دهند. چهارچوب کلی نوشتن یک برنامه بازاریابی از ساختار زیر تبعیت می کند و محتوای آن نیز بر اساس برآوردها و مطالعات انجام شده تغییر خواهد کرد.

آغاز به تولید فعالیت های گروه تحقیقات و بازاریابی برای امکان سنجی در مورد مقبولیت کالا و نیاز بازار انجام می شود. همچنین در صورتی که کالاهایی تولید شده وجود داشته باشند و فروش نمی روند و یا در رقابت با کالاهای مشابه از بازار مناسبی برخوردار نیستند لازم است تا گروه تحقیقات و بازاریابی وارد عمل شود و برنامه ریزی ها و مطالعات لازم را برای دست یابی به اطلاعاتی در مورد موقعیت بازار و کالا انجام دهد. تمامی فعالیت های گروهی و انفرادی برای بازاریابی یک کالا باید حساب شده و در قالب های مشخصی تدوین شود و فعالیت های بدون مطالعه و برنامه ریزی باید حذف گردد. برای این منظور در بازاریابی هر کالا باید برنامه مربوط به آن کالا را با دقت و مطالعه فراوان تهیه کرد و در اختیار مدیران گذاشت تا تصمیم گیری های لازم را روی آن انجام دهند. چهارچوب کلی نوشتن یک برنامه بازاریابی از ساختار زیر تبعیت می کند و محتوای آن نیز بر اساس برآوردها و مطالعات انجام شده تغییر خواهد کرد.

تحقیقات بازاریابی فقط مخصوص سازمان های بزرگ نیست، شرکت ها و موسسات کوچک نیز مانند سازمان های بزرگ به اطلاعات بازاریابی نیاز دارند، کسب و کارهای جدید و کارآفرینان نیز به اطلاعاتی درباره وضعیت رقبا، مشتریان بالقوه ، گرایشات بازار، استقبال از محصول جدید رقبا و تغییرات خواسته ها و نیازهای مشتریان دارند . این گروه می توانند از تحقیقات بازاریابی با هزینه پایین تر و بعضا رایگان استفاده نمایند.

برنامه بازاریابی چه کاری برای شما انجام می دهد؟
برنامه بازاریابی برای دست یابی شرکت ها به موفقیت و اهدافی که برنامه ریزی کرده اند نقش چشمگیری دارد ، یک برنامه بازاریابی اگر بصورت مناسب تدوین شده باشد، می تواند:
• به عنوان نقشه راه عمل کند.
• به کنترل مدیریتی و اجرای استراتژی کمک کند.
• همکاران جدید و اعضای تیم را از نقش هایشان در اجرای برنامه و دست یابی به اهداف مطلع سازد.
• در جذب و بکارگیری منابع برای اجرا یاری می رساند.
• تفکر و استفاده بهتر از منابع محدود را بر می انگیزد.
• در سازمان دهی و مشخص شدن مسئولیت ها و زمان بندی کمک می کند.
• در آگاهی شما از مشکلات، فرصت ها و تهدید های آتی یاری می رساند.
برنامه بازاریابی انواع مختلفی دارد که برای مقاصد متفاوت تدوین می گردند. دو نوع اصلی برنامه بازاریابی عبارتند از:
برنامه بازاریابی محصول یا خدمت جدید و برنامه بازاریابی سالانه. همچنین برنامه بازاریابی شرکت های بزرگ دارای جزئیات و بخش های بیشتر در مقایسه با برنامه بازاریابی شرکت های کوچک می باشد.