مخاطبان دوره: مدیران بازاریابی، مدیران توسعه بازار، معاونین بازاریابی و بازرگانی، مدیران عامل شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره جامع مدیریت بازاریابی (توسعه بازار)
محتوای دوره:
1.    اصول و مبانی بازاریابی (1 جلسه)
2.    استراتژی بازاریابی (STP) (1 جلسه)
3.    مدیریت نام تجاری (Branding) (1 جلسه)
4.    تکنیکهای فرصت یابی و هوشمندی بازار  (1 جلسه)
5.    بازاریابی صنعتی  (1 جلسه)
6.    بازاریابی خدماتی  (1 جلسه)
7.    مدیریت ترویج و ارتباطات (2 جلسه)
8.    مدیریت قیمت گذاری (1 جلسه)
9.    برنامه ریزی بازاریابی (PM) (1 جلسه)
10.    تحقیقات بازاریابی کمی (2 جلسه)
11.    شناخت رفتار مصرف کننده (2 جلسه)
12.    مدیریت بسته بندی محصول (1 جلسه)
13.    توسعه محصول جدید (1 جلسه)
14.    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (1 جلسه)
15.    اندازه گیری رضایت مشتری (CSM) (1 جلسه)
16.    بازاریابی اینترنتی (1 جلسه)
17.    گروه کانونی (1 جلسه)
18.    نورو مارکتینگ (1 جلسه)
19.    مدیریت توزیع (1 جلسه)
20.    شناخت محیط کسب و کار (1 جلسه)
21.    بازاریابی بین المللی (1 جلسه)
22.    آشنایی با واژگان زبان بازاریابی (2 جلسه)
23.    جمع بندی مطالب و بررسی قضایای واقعی بازار ایران (1 جلسه)

دوره جامع مدیریت فروش و فروش حرفه ای
محتوای دوره:
1.    جایگاه فروش در علم مارکتینگ و طراحی ارتباطات حوزه فروش (1 جلسه)
2.    مهندسی و پیش بینی فروش (1 جلسه)
3.    طبقه بندی مشتریان و مشتری نوازی (1جلسه)
4.    شناخت رفتار مصرف کننده (1 جلسه)
5.    تحقیقات بازاریابی و اثربخشی فروش (1 جلسه)
6.    مدیریت ترویج و ارتباطات (1 جلسه)
7.    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (یک جلسه)
8.    اندازه گیری رضایت مشتری (CSM) (یک جلسه)
9.    برنامه ریزی و ساماندهی نیروهای فروش (1 جلسه)
10.   مطالعه تیپهای شخصیتی (براساس مدل اینیاگرام و دیسک) (2 جلسه)
11.   اصول و فنون مذاکرات حرفه ای فروش (2 جلسه)
12.   تکنیک های ارتباط موثر (1 جلسه)    
13.   مدیریت وصول مطالبات (1 جلسه)
14.   راهکارهای مقابله با دامهای مذاکره (1 جلسه)
15.   مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی (1 جلسه)
16.   مهارتهای فروش تلفنی و نگارش تجاری (1 جلسه)
17.   فروش اینترنتی (1 جلسه)
18.   آشنایی با واژگان زبان بازاریابی (2 جلسه)
19.   جمع بندی مطالب و بررسی مهم ترین چالشهای فروش در عصر حاضر (1 جلسه)

تماس مستقیم جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر: 09131815482