مشاور بازاریابی|آموزش بازاریابی|مشاور فروش|مشاوره فروش

۳۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مشتری مداری، از تظاهر تا باور

در زمان حاضر حق انتخاب مشتریان گسترده تر از گذشته شده و لذا بنگاه های اقتصادی ناگزیرند توجه به نیازها و علایق مشتریان را بیش از پیش مد نظر قرار دهند تا بتوانند بهتر بفروشند. از آنجاکه بازاریابی علم توفیق در جذب و نگهداری مشتری در بازارهای رقابتی است، مدیران صنایع مختلف به درستی، در تلاشند تا با بکارگیری اصول بازاریابی، موفقیت خود را بیش از پیش تضمین کنند. و صد البته درک کامل مفاهیم بازاریابی و بکارگیری درست اصول آن می تواند در بهبود جایگاه رقابتی بنگاه های اقتصادی راه گشا باشد. بر این اساس توجه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان کلیدی می تواند به طراحی و ارائه کالا و خدمات مطلوب و مناسب بیانجامد. بدیهی است که هر سازمانی در این خصوص بهتر عمل کند، موفقیت بیشتری به دست خواهد آورد.

آموزش بازاریابی | بازاریابی | آموزش بازاریابی اینترنتی | مشاوره مدیریت | مشاور بازاریابی

مشتری مداری زمانی واقعاً اهمیت می یابد که عرضه کنندگان خدمات با مساله "مشتری نداری" مواجه شده باشند. زمانی که مشتریان برای دریافت کالا و خدمات در صفهای طولانی به انتظار ایستاده اند و به هر روی مجبور به مراجعه به عرضه کنندگان هستند، قدرت نزد ارائه دهندگاه کالا و خدمات قرار دارد و اهمیت مشتری چندان قابل درک نیست. اما زمانی که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و مشتری حق انتخاب داشته باشد، ارائه دهنگان کالا و خدمات با ظرفیتهای خالی و استفاده نشده مواجه می شوند و اهمیت مشتری به طور جدی و واقعی درک می شود و در این زمان است که مشتری صاحب حق می شود و در جایگاه رئیس قرار داده می شود.

نکته مهم دیگری که ارزش توجه دارد این است که مشتری مداری یک پروژه نیست. بلکه پروسه ای است که دائما در حال تکرار بوده و فراتر از آن مرتبا باید بهبود و ارتقا یابد. چراکه همگام با توجه بیشتر به مشتریان، توقعات آنها نیز در حال افزایش است. کالا و خدمتی که چند سال پیش باعث افزایش قابل توجه رضایتمندی مشتریان شده است امروز به عنوان حقوق اولیه مشتری محسوب می شود ولذا برای راضی نگه داشتن مشتری مجبور به ارائه بهتر و باز هم بهتر کالا و خدماتمان هستیم. بر این اساس تداوم رضایتمندی مشتری کاری است بس دشوار که در بازارهای رقابتی لحظه به لحظه سختتر هم می شود. و همین شرایط دشوار است که می تواند عامل موفقیت موسسات آگاه و توانمند شده و در عین حال موجب شکست موسسات غافل و کم توجه شود.

در عین حال به نظر بنده مهمترین چالش بازاریابی در کشور، به باور رساندن مدیران ارشد به اهمیت بازاریابی و مشتری مداری است. برای استقرار پایدار نظام بازاریابی صرفا اعتراف زبانی به اهمیت مشتری کافی نیست، بلکه ارزش مشتری باید به باوری درونی تبدیل شود. شخصا وقتی می بینم مدیری توجه کافی به کارکنان خود ندارد، نمی توانم بپذیرم که این مدیر به اهمیت مشتری باور دارد. اگر مدیری نتواند رضایت مشتریان داخلی خود (کارکنان) را تامین کند هرگز قادر نخواهد بود که به رضایتمندی مشتریان بیرونی دست یابد.

علاوه بر باور به اهمیت مشتری مداری توسط مدیران، کارکنان نیز باید به این باور رسیده باشند. در بسیازی از صنایع، مشتریان اکثر کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به طور مستقیم از کارکنان دریافت می کند. حال اگر کارمندان سازمانی مشتری مداری را جز اصول بدیهی کار خود نداند، در این سازمان مشتری مداری چیزی بیش از یک ادعا نخواهد بود.آنچه مشتری را به رضایت می رساند ادعا یا تظاهر به مشتری مداری نیست بلکه باور و سپس اثبات این مهم در عمل است.

اگر مشتری مداری در باورها و فرایندهای سازمانها نهادینه نشده باشد، احتمالا به محض مواجه با توقعات سطح بالاتر مشتری، عطای مشتری مداری به لقایش بخشیده خواهد شد و نه تنها چرخه رضایمتندی مشتریان متوقف می شود چه بسا تبدیل به نارضایتی شدید خواهد شد.
امید است با محور قرار دادن رضایمتندی مشتریان در تمامی سازمانها و شرکتهای ایرانی، روز به روز شاهد ارتقای سطح کیفی کالاها و خدمات کشور عزیزمان باشیم و مصرف کننده ایرانی نیز در بالاترین سطح رضایت و خشنودی قرار بگیرد.
نوشته: امیر بختایی
۳۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد رحیمی مدیسه

مشاوره مدیریت تخصصی چیست؟

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ تخصصی، ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ حول محور ارائه اطلاعات ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ به صورت مستمر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد متخصص اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎور ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسائل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﺪ. ﻣﺸﺎور، فرد مستقلی است و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی داﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﻘﻼل ﻣـﺎﻟﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻗﺒﺎل سازمان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.

مشاوره مدیریت|مشاوره بازاریابی|مشاوره فروش|آموزش فروش|برندینگ

ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ادﮔﺎر ﺷﺎﯾﻦ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ زﯾـﺮ تقسیم کرده است.
1. مدل ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺨﺼﺺ
2. ﻣﺪل پزشک - ﺑﯿﻤﺎر
3. مدل ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﯾﻨﺪی

ﻣﺪل ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ دﯾـﺪﮔﺎه ﺗﺨﺼـﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺎور در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪﺧﻮد هستند. در اﯾﻦ روش از ﻣﺸﺎور اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺداده و از مشاور انتظار دارد راه ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ مطرح شده را ارائه کند.  

در ﻣﺪل پزشک- ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﺎور در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳـﺎزﻣﺎنﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد و ﻣﻬﺎرت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎنی ﮐﻤﮏ  میکند.  

در ﻣﺪل ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﯾﻨـﺪی، ﻣـﺸﺎور ﻧﻘـﺶ ﺗـﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨـﺪه را ﺑـﺎزی ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻣـﺪل، ﻣـﺸﺎور    

ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺰ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣـﯽ نماید. البته ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ، راه ﺣـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮاﻫـﺪ کرد.                       

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوران را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد:  
•ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت لازم ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ؛
•ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ؛
•ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺌﻠﻪ است؛
•اراﺋﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ؛
•ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮای راهﮐﺎرها؛
•اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ؛
•ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ؛
•ﺑﻬﺒﻮد داﺋﻤﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.

خدمات مشاوره مدیریت را می توان به 5 گروه به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
•خدمات استراتژی
•خدمات مرتبط با تکنولوژی
•خدمات مربوط به عملیات
•خدمات نیروی انسانی
۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد رحیمی مدیسه

بازاریابی، فروش و برندسازی صنعت کاشی و سرامیک در ایران

مقوله ی مدیریت بازاریابی موفق در صنعت کاشی و سرامیک ایران که با ذینفعان متعددی نظیر مالکان صنایع و کارخانجات ،مدیران ارشد وعالی،متخصصان و کارشناسان بخش های بازاریابی و فروش و عاملان نمایندگی های فروش و نصابان کاشی و سرامیک و مصرف کنندگان نهایی در حال فعالیت است و از نظر نگارنده حلقه ی مفقوده ی موفقیت در بازارهای داخلی و بین المللی عدم هماهنگی و همگرایی درست سه اهرم برندسازی و بازاریابی و فروش در ایران است.
متاسفانه فضاهای ذهنی مناسبی از هیچ کدام از این اصطلاحات در این صنعت ساری و جاری نیست .بازار سنتی رفتارش همچنان انکارگونه به لزوم بهره گیری از هر سه این اصل در بازار است و بعضی اوقات این رفتار یادآور جمله ی معروف هنری فورد است که عقیده داشت “هر رنگ اتومبیل که مشتری بخواهد به او عرضه میکنیم به شرط انکه سیاه باشد”.
واقعیت این است در گذشته تقاضا از عرضه بیشتر بود و بازارها انحصاری تر بودند در صنعت کاشی و سرامیک ،اما امروزه با افزایش عرضه و تنوع محصولات در مقایسه با با تقاضای داخلی ،دیگر عمر آنگونه تفکرات برای تولید و فروش محصولات کاشی و سرامیک و صنایع وابسته به سر آمده است و هر کسب و کاری از جمله بنگاههای تولیدی کاشی و سرامیک باید بازاریابی اصولی را به صورت سیستماتیک همراه با برند سازی عمیق نهادینه کند .
بنگاهها باید بدانند که بدون برنامه ریزی برای تعیین استراتژی های بازاریابی خود نمیتوانند به فکر نجات در بازار متلاطم بین المللی و داخلی باشند. تجزیه و تحلیل مزایای رقابتی و شناخت و ارزیابی فرصتها وتهدیدها در بازار برای داشتن برنامه ای استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت و مشخص کردن گروههایی از بازار که یک بنگاه میتواند در مقایسه با رقبای خود به نحو بهتری به مشتریانش خدمت کند از الزامات حیاتی است .
علاوه بر تمرکز اساسی بر برنامه ریزی های بازاریابی ، توجه و دقت فعالان این عرصه را به لزوم آغاز برند سازی برای محصولات کاشی و سرامیک تولید ایران جلب باید کرد، باید تلاش اساسی کرد تا به معنای دقیق برندسازی که به نادرستی در ایران تنها به تولید نامهای تجاری ختم شده است و بیشتر شباهت به جنگل قارچها پیدا کرده است پرداخته شود ، زیرا که در سالهای پیش رو جنگ کسب و کارها بر اختصاص سهم بازار بیشتر توسط ارتشی به نام “برند” در حال جریان خواهد بود .بنگاهی که برند قدرتمندی در بازار محسوب نشود مانند کشوری است که ارتش و سیستم و امنیتی ندارد، زیرا حریمش به سادگی قابل نفوذ است .
در صنعت کاشی و سرامیک ایران که در سالهای اخیر بازار صادرات خود را به میزان قابل توجهی از دست داده ، روی اوردن به برندسازی موجب خواهد شد که بتواند با جانی تازه به تصاحب حق اصلی خود در بازارهای منقطه باز گردد.در مبحث برند توجه به چهار شاخص تمایز Deference , حل مشکل ارتباط Relevance و احترام Esteemو برند آگاهی Brand Knowledge که در خصوص محصولات کاشی و سرامیک ایرانی امتیاز هر کدام از این شاخصها به شرح زیر است :
۱- برند آگاهی به طور متوسط نمره ی ۷ از ۱۰
۲- احترام به طور متوسط نمره ی ۲ از ۱۰
۳- ارتباط با مخاطب به طور متوسط نمره ی ۴ از ۱۰
۴- تمایز به طور متوسط نمره ی صفر و حداکثر ۱ از ۱۰
در پایان و مخلص کلام اینکه ، برای عبور از بحران رکود در صنعت کاشی و سرامیک در بازار داخل و عرصه بین الملل پیوند دوباره و اساسی دانشگاهیان و فعالان کسب و کار به شدت توصیه می شود تا شاید با دمیده شدن راه حلهای علمی و ازمون شده در کالبد این صنعت شاهد بازگشت ققنونس وار این صنعت باشیم .
 
منبع: سحر گلکاری حق، دانشجوی دکتری بازاریابی emertatholding.com
۲۹ تیر ۹۶ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد رحیمی مدیسه

دوره آموزشی بازاریابی و فروش در اصفهان 28/04/1396

مشاوره بازاریابی و فروش در اصفهان بسیار پرچالش است و در عین حال فرآیندی شیرین؛ پرچالش از جهت اینکه مدیران کسب‌وکارها در عمل انتظار دارند با هیچ به همه چیز برسند! و شیرین است چون هنر متقاعد کردن آنان خود یک تمرین لذت بخش بازاریابی و فروش است: مگر می‌شود بدون اینکه خودمان بتوانیم تخصص و دانش خود را بازاریابی نماییم، به شرکت‌های دیگر برای پیاده‌سازی استراتژی‌های فروش کمک کنیم؟
کلاسهای بازاریابی و فروش در اصفهان، از جمله این چالش‌ها هستند: مدرسینی که تنها به فکر فروش تجاری دوره‌های آموزشی مختلف به کارمندان و مدیران بازاریابی و فروش کسب‌وکارها هستند. بسیاری از شرکت‌ها در ارتباطاتی که برقرار می‌کنند، از این موضوع گلایه دارند که ما خواهان آموزشِ صرف نیستیم! ما خواهان اجرا و کمک برای بهبود کسب‌وکارمان هستیم.
شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که متقاضی دوره آموزشی بازاریابی و فروش در اصفهان هستند، از منظر عامل تأثیرگذار "محرک و انگیزه‌ها" در فرآیند توسعه بازار، دو دسته هستند:
الف) مجموعه‌هایی که به شناخت مشتریان پیش از آموزش تخصصی اعتقاد دارند؛
ب) مجموعه‌هایی که به شناخت مشتریان پس از آموزش معتقدند.
این که شما چه شرکتی هستید و یا قصد راه‌اندازی چه کسب‌وکاری را دارید، نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد؛ اما مسأله‌ای که مسلم است، تعریف صحیح نیازهای آموزشی در هر کسب‌وکاری است.

آموزش بازاریابی | بازاریابی | آموزش بازاریابی اینترنتی | مشاوره مدیریت | مشاور بازاریابی

برای تشریح موارد بالا یک مثال کاملاً کاربردی شاید به فهم مسأله کمک نماید. فعالیت "بازاریابی و فروش دوربین‌های مدار بسته" را در نظر بگیرید که مربوط به کسب‌وکار شماست. سؤالات بااهمیتی که قبل از مشاوره و یا درخواست دوره بازاریابی و فروش باید از خود بپرسید از این قرار است:
1) آیا تمامی پیش‌نیازهای یک کسب‌وکار موفق را دارا هستم که متقاضی  کلاسهای بازاریابی و فروش در اصفهان هستم؟
2) بهترین شعار مشتری، کدام شعار برای من است؟ به طور کلی: مشتری مداری را برای سیستم خود چگونه باید اجرا نمایم؟
3) جملات کلیدی فروش برای کسب‌وکار من کدام هاست؟
4) آیا تعریف علمی مشتری برای تجارت من به اندازه تجارت همکارم کاربرد دارد؟
5) انواع استراتژی های بازاریابی در کدام سطح فعالیت من می‌تواند مفید واقع شود؟
6) آیا نیاز به تیم بازاریابی دارم و یا بازاریاب آماده به کار؟
و...سؤالات بسیاری که در نهایت به یکی از پایه‌های مهم توسعه بازار یعنی شناخت مشتریان برمی‌گردد.

خطای راهبردی زمانی اتفاق می‌افتد که عوامل مختلف مؤثر بر گسترش فعالیت‌ها به کنار گذاشته می‌شود و تنها یک تخصص فنی و یا چند سال سابقه کار در یک فعالیت، ملاک تصمیم‌گیری می‌شود؛ نمونه این مورد، تولیدکنندگان ما و صنایع گوناگون وابسته هستند که بازاریابی و فروش را نه یک علم که یک شعار یا دکان تلقی می‌کنند. البته وجود غیرمتخصصین و دوره‌های(بخوانید شومن‌بازی‌ها!) غیرکاربردی تجاری یکی از ریشه‌های چنین نگاهی است و باید از جهتی حق داد؛ اما نباید مبحث بازاریابی و فروش را به طور کلی کنار گذاشت و تصور کرد یک واحد تولیدی یا فنی بدون در نظر گرفتن پارامترهای بنیادین توسعه بازار، می‌تواند رقبایش را به خوبی بشناسد و در حرکت از آنان عقب نیفتد. حاصل چنین رویکرد نادرستی، در افزایش بی‌رویه هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به وفور مشاهده می‌شود:
1) آیا تنها تحریم‌ها را باید دلیل راکد بودن بازار دانست؟
2) آیا مردم(مشتریان) در خرید هوشمندانه‌تر رفتار نمی‌کنند؟

چرا شناخت مشتریان از نظر روان‌شناختی اهمیت دارد؟ برای این سؤال باید در ابتدا درک عمیقی از عملکرد درونی مصرف‌کنندگان داشته باشیم که دلیل تفکر و رفتار آنان در خرید است. به عنوان مثال، به انگیزه مصرف‌کننده و چگونگی ارتباط آن با خواسته‌های او برای رسیدن به نتایجی خاص نگاهی می‌اندازیم. احساساتی که مصرف‌کننده تجربه می‌کند و چگونگی عملکرد او را برای سوق دادن او به سمت، در فرآیند نهایی شدن فروش بسیار پراهمیت است. مشتریان از درون نه فقط تحت تأثیر احساسات بلکه تحت تأثیر خودانگاره‌ها هستند. خودانگاره‌ها معمولاً به سبک زندگی فرد یا روش زندگی او که با خرج کردن(یا خرج نکردن) پول ساخته می‌شود، تبدیل می‌گردند.

اگر بدانید موقعیت‌های خاص چگونه بر انگیزه‌های خاصی در مشتریان تأثیر می‌گذارند، با برتری وارد موقعیت فروش می‌شوید. انگیزه و احساس، نیروهای انرژی‌دهنده‌ای در مصرف‌کننده هستند که رفتارهای خاصی را برمی‌انگیزند و توانایی هدفمندسازی و هدایت این رفتارها را دارند. شناخت مؤلفه‌های نیاز رفتار مصرف‌کننده می‌تواند به شما در ظاهرآرایی محصول، فروش و تبلیغات کمک کند. اگر احساسات و انگیزه را بشناسید، ارتباط برقرار کردن مستقیم با مصرف‌کننده به گونه‌ای که او را به عمل وادار کند، ساده‌تر می‌شود.

عوامل انگیزه
انگیزه نیاز ماندگاری است که در مصرف‌کننده اهداف بلندمدتی را ایجاد و تقویت می‌کند و نقشی جدی در رفتار مصرف‌کننده دارد. برای درک انگیزه مصرف‌کننده باید بدانید که او به طور کلی چطور ترغیب می‌شود. این کار ممکن است پیچیده به نظر رسد؛ پس باید فرآیندها را ساده کنیم.

باید محرک‌های اصلی را به درستی بشناسیم. انگیزه، می‌تواند گرسنگی، جنسیت، کنجکاوی، امنیت، قدرت و... باشد و با محرک‌هایی آغاز می‌گردد که باعث شناخت نیاز می‌شوند. محرک‌های مصرف شامل وضعیت، پذیرش اجتماعی، امنیت یا فردیت هستند. این محرک‌ها و محرک‌های نظیر آنها ناخودآگاهند و می‌توانند با پیام بازاریابی شما برانگیخته یا تقویت شوند.

هنگام بررسی مواردی که مشتریِ شما را ترغیب می‌کند، پنج محرکی را که مصرف‌کننده تجربه می‌کند و به آن‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهد در نظر بگیرید:

1) نیازهای اولیه
درک نیازهای اولیه ساده است، چرا که همه انسان‌ها برای بقا به آن نیاز دارند؛ به عنوان مثال، غذا، سرپناه و آب. مصرف‌کنندگان مایل به پرداخت هزینه اضافه برای برطرف کردن نیازهای اصلی خود نیستند. اگر مشتری شما به دلیل یک نیاز اولیه ترغیب شده باشد، قیمت عامل اساسی در خرید خواهد بود.

2) راحتی
راحتی، به عنوان یک محرک، مربوط به صرفه‌جویی در زمان، تلاش و هزینه می‌شود. به عنوان مثال، کسی که به دنبال یک خدمتکار است احتمالاً توسط عامل راحتی ترغیب شده است. زیرا عمل استخدام خدمتکار نشان می‌دهد که فرد می‌خواهد در زمان خود صرفه‌جویی کند و زندگی روزمره خود را ساده‌تر کند. پرداخت هزینه برای راحت بودن در زندگی امروز امری رایج است. راحتی به افراد این فرصت را می‌دهد که وقت کمتری را برای کارهایی که مایل به انجام آن‌ها نیستند صرف نمایند و برای چیزهایی هزینه کنند، تلاش کنند و وقت بگذارند که از آن‌ها لذت می‌برند.

3) امنیت/ایمنی
این محرک نیرومند به آرامش ذهنی مربوط است و با ترس از ناشناخته‌ها و چیزهای غیرقابل کنترل در زندگی برانگیخته می‌شود. همه به دنبال احساس امنیت و ایمنی هستند. همین محرک است که باعث می‌شود مصرف‌کننده از بیمه استفاده کند و یا آتش‌خاموش کن، رَدیابِ دود یا زنگ خطر بخرد. به خاطر می‌آورم مدیرعامل شرکتی که زمینه فعالیت آن نصب آسانسورها با سطح ایمنی خاص و ویژه‌ای بود، در جلسه مشاوره فروش این طور عنوان می‌کرد که: جناب آقای رحیمی! نمی‌توانیم حس امنیت بیشتر را در این آسانسورها به مشتریان بقبولانیم و در نتیجه خوب نمی‌فروشیم؛ اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید شرکت را منحل کنیم. در بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم شرکت فعالیت سایر رقبا را به درستی رصد نکرده و نیروهای بازاریابی و فروش هم از آموزش کافی برخوردار نیستند.

4) تصور از خود/خود
اگرچه پذیرش این موضوع راحت نیست، هر انسانی خودی دارد. انسان‌ها دوست دارند خوب به نظر برسند، احساس خوبی داشته باشند و دیگران به آن‌ها رشک ببرند. این محرک به شدت توسط احساسات کنترل می‌شود و تصمیم خریدی که با این محرک ترغیب می‌شود، تصمیمی منطقی نیست، بلکه بر اساس احساسات است. محرکِ تصور از خود، همیشه همراه احساس است و باعث می‌شود مصرف‌کننده خوب به نظر برسد؛ که این امر منجر می‌گردد او احساس خوبی داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است پالتویی را بخرید که توجه دوستان و اقوام شما را جلب کند. یا ممکن است در جزیره کیش سوئیتی کوچک خریداری نمایید که نشان دهد شما به فکر خود هستید. این محرک می‌تواند خیلی قوی باشد.

5) تفریح
تفریح هم می‌تواند محرکی قوی باشد؛ تفریح یعنی فراغت، استراحت و خوشی. این محرک افراد را به خرید تلویزیون بزرگ، قایق تفریحی و جکوزی یا آب‌نما می‌کند. این خریدها هدف کاربردی ندارند، اما منبع تضمین شده‌ای برای خوشی و تفریح هستند.

انگیزه بر اهمیت محصول برای مصرف‌کننده و همچنین میزان علاقه او به محصول تأثیر می‌گذارد. درک این موضوع به شما امکان می‌دهد تمرکز بیشتری روی حالت احساسی مورد نظر مصرف‌کننده داشته باشید.

آموزش بازاریابی | بازاریابی | آموزش بازاریابی اینترنتی | مشاوره مدیریت | مشاور بازاریابی

علاوه بر انواع مختلف محرک‌ها، انگیزه می‌تواند منفی یا مثبت باشد. در اینجا مثال‌هایی از هر مورد می‌آوریم:
- انگیزه مثبت
این نوع انگیزه به عنوان مثال به خرید ماشین اسپورت منتهی می‌شود. مشتری توسط رانندگی، ظاهر و احساسی که به دست آورده ترغیب شده است.
- انگیزه منفی
این شکل انگیزه به خرید بیمه می‌انجامد. مصرف‌کننده به خرید ترغیب می‎شود، چرا که نگران است اعضای خانواده در صورت فوت او برای تأمین هزینه‌های دفن و مراسم ترحیم دچار مشکل شوند. مصرف‌کننده این بیمه را می‌خرد تا به کنترل اوضاع پس از فوتش کمکی کرده باشد. این انگیزه نه تنها خوشایند نیست بلکه ناخوشایند نیز هست. به این دلیل، آن را انگیزه منفی می‌نامند.

انگیزه شامل ضرورت‌ها، آرزوها یا خواسته‌هایی می‌شود که تنشی در مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند، تنشی که تا هنگام برآورده‌شدن نیاز در او باقی می‌ماند. این انگیزه در طی فرآیند خرید همراه مشتری است. پس، هدف شما به عنوان یک بازاریاب و یا مدیرفروش، شناخت و برانگیختن انگیزه‌های پنهان مشتری است؛ پس از انجام این کار، می‌توانید جنبه‌های دیگری از استراتژی بازاریابی را برای بهبود محصول یا خدمات به کار بگیرید.
۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد رحیمی مدیسه